Rieckermann

October 10, 2020

Hệ thống kiểm soát an ninh truy cập cửa cho văn phòng Rieckerman.

Đầu đọc chính vân tay/thẻ Virdi AC-2100 Plus.

Đầu đọc vân tay phụ Virdi SR-100FP.

Nút nhấn exit loại cảm ứng không chạm Soyal AR-888-PBI.

Phần mềm quản lý, kiểm soát UNIS.